Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ (εφεξής χάριν συντομίας Ωδείο), που εδρεύει στο Μα- ρούσι Αττικής, οδός Πεντέλης 2, θα τηρήσει αρχείο και θα προβεί σε επεξεργασία των προσωπι- κών δεδομένων που αφορούν τους σπουδαστές και τους κηδεμόνες τους. Με τον όρο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ νοείται κάθε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο. Η συλλογή, τήρηση και η εν γένει επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς: Για τη φοίτηση των σπουδαστών στο Ωδείο και την εν γένει εκπλήρωση των συμβατικών μας υπο- χρεώσεων απέναντί τους. Για την επικοινωνία του Ωδείου με τους κηδεμόνες, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια της φοίτησης των σπουδαστών στο Ωδείο. Για την ενημέρωση των σπουδαστών ή και των κηδεμόνων τους αναφορικά με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Ωδείου. Για λόγους τιμολόγησης και εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των σπουδαστών ή των κη- δεμόνων τους έναντι του Ωδείου. Για τη συμμόρφωση του Ωδείου με τις νόμιμες υποχρεώσεις του (όπως είναι για παράδειγμα την καταχώρηση των απαιτούμενων δεδομένων στα Μαθητολόγια του Υπουργείου Πολιτισμού), καθώς και με δικαστικές αποφάσεις ή εντολές των δικαστικών ή άλλων Αρχών. Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους σπουδαστές ή και τους κηδεμόνες τους θα τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια φοίτησης των σπουδαστών στο Ωδείο και για όσο χρονικό διάστημα απαι- τείται από τη νομοθεσία για την εκπλήρωση των έννομων υποχρεώσεων του Ωδείου, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των δέκα ετών. Το Ωδείο διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί το αρχείο του και μετά το πέρας της δεκαετίας για σκοπούς αρχειοθέτησης, λαμβάνο- ντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων τα οποία συμπεριλαμβάνο- νται στο αρχείο του, περιλαμβανομένων και μέτρων ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Το Ωδείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων και δεν θα δια- βιβάζει, ούτε θα κοινοποιεί αυτά σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον αυτό απαιτείται για την εκ- πλήρωση των ανωτέρω σκοπών. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ: Για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, το Ωδείο θα προβεί κατά περίπτωση στη συλλογή και επεξεργασία των εξής προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους σπουδαστές ή τους κηδεμόνες τους ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ, ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Στοιχεία επικοινωνίας σπουδαστών & κηδεμόνων (ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΙΚΙΑΣ/ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΙΝΗΤΟ, e-MAIL). Πληροφορίες που αφορούν την εγγραφή, επανενεγγραφή ή μεταγγραφή των σπουδαστών. Πληροφορίες αναφορικά με τις απουσίες & την έκτακτη αποχώρηση των σπουδαστών από το μάθημα. Πληροφορίες που αφορούν τη συμμετοχή των σπουδαστών σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότη- τες & εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της φοίτησής τους (σπουδαστικές εκδρομές, εκδηλώσεις κλπ.) οι οποίες μπορούν να δημοσιευθούν σε έντυπα του Ωδείου ηλεκτρονικά ή μη. Φωτογραφίες και βίντεο των σπουδαστών από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες & εκδηλώσεις. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, οι σπουδαστές ή και οι κηδεμόνες τους έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς τα προσωπικα δεδομένα που τηρεί το Ωδείο. Δικαίωματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγρα- φής, περιορισμού της επεξεργασίας, στη φορητότητα των δεδομένων, εναντίωσης και καταγγελίας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά αυτοπροσώπως ή για λογαριασμό του σπου- δαστή ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών ή των κηδεμόνων τους, μπορείτε να απευθύνετε το αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας με το Ωδείο, εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Πεντέλης 2 ΤΚ 15126 Μαρούσι ή τηλεφωνικώς καλώντας το +(30) 2106140 030 ή με e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Log in

via social media to browse our alumni catalogues 

 

Facebook Login
create an account