Εγγραφή

Όροι Χρήσης του hcma.gr

Εισαγωγή

Εγγραφή

 • 1.1. Δικαίωμα εγγραφής

  Δικαίωμα εγγραφής στο hcma.gr έχουν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστότοπου:

  1.1.1. Οι σπουδαστές του Ελληνικού Ωδείου (και των παραρτημάτων του) κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους σε αυτό.

  1.1.2. Οι απόφοιτοι του Ελληνικού Ωδείου χωρίς χρονικό περιορισμό.

  1.1.3. Οι καθηγητές του Ελληνικού Ωδείου κατά το χρονικό διάστημα που συνεργάζονται με αυτό.

  1.1.4. Τα συνεργαζόμενα με το Ελληνικό Ωδείο εκπαιδευτήρια, για όλο το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο υφίσταται ενεργή σύμβαση συνεργασίας με το Ελληνικό Ωδείο.

  1.1.5. Τα μέλη της Εταιρίας Φίλων του Ελληνικού Ωδείου.

 • 1.2. Είδος και έκταση της πρόσβασης

  Το είδος και η έκταση της πρόσβασης ποικίλει ανάλογα με την ιδιότητα εκάστου μέλους σύμφωνα με την αμέσως πιο πάνω κατηγοριοποίηση (υπό 1.1.1 - 5 των παρόντων Όρων) και θα καθορίζεται ελευθέρως από το Ελληνικό Ωδείο. Επί παραδείγματι, οι καθηγητές μπορεί να έχουν πρόσβαση σε σελίδες, όπου αναρτώνται εγκύκλιοι του Ελληνικού Ωδείου, όπου δεν θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από άλλες κατηγορίες μελών (σπουδαστές κλπ.). Επίσης, αποκλειστικά για τους καθηγητές και τους συνεργάτες του Ελληνικού Ωδείου με τον ανωτέρω στον παρόντα όρο (υπό 1.1.3) χρονικό περιορισμό, το hcma.gr μπορεί να χορηγεί και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address), η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τον καθηγητή/μέλος του hcma.gr σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 • 1.3. Ακρίβεια στοιχείων εγγραφής

  Εφόσον οποιοδήποτε από τα ανωτέρω (υπό 1.1.1-5 των Όρων Χρήσης) πρόσωπο επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος στο hcma.gr συμφωνεί:

  1.3.1. να συμπληρώσει με ειλικρίνεια, ακρίβεια και πληρότητα τα στοιχεία που του ζητούνται από το hcma.gr στις σχετικές ηλεκτρονικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενά του, και,

  1.3.2. να μεριμνά το ίδιο για την διαρκή ενημέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων εγγραφής του, ώστε αυτά να διατηρούνται αληθή, ακριβή και πλήρη καθ' όλο το χρονικό διάστημα παραμονής του στον Ιστότοπο ως μέλους.

 • 1.4. Διαδικασία εγγραφής

  1.4.1. Το υποψήφιο μέλος του hcma.gr οφείλει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση που προσφέρεται στον Ιστότοπο σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω όρους 1.1. και 1.3 ανωτέρω στους Όρους Χρήσης και σύμφωνα με τις οδηγίες εγγραφής που ευρίσκονται αναρτημένες στον Ιστότοπο.

  1.4.2. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης είναι η προηγούμενη μελέτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, από κοινού με τις «οδηγίες χρήσης» και τους «όρους πρόσβασης (login)» στο hcma.gr, που παρατίθενται στα αντίστοιχα σημεία του Ιστότοπου (εγγραφή και είσοδος στον Ιστότοπο αντίστοιχα).

  1.4.3. Μόλις υποβληθεί η αίτηση εγγραφής κατά τον προβλεπόμενο από το hcma.gr τρόπο (η οποία περιλαμβάνει την αποδοχή των Όρων Χρήσης από τον αιτούντα), θα τύχει σχετικής επεξεργασίας από το hcma.gr, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του στον Ιστότοπο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Ειδικότερα: Με τη συμπλήρωση και αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτών θα λάβει e-mail από το hcma.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών, δια του οποίου θα του παρέχεται προσωρινή και περιορισμένης έκτασης ενεργοποίηση του λογαριασμού του, με τον προσωπικό κωδικό (password) πρόσβασης και το όνομα χρήστη (user name) που περιλαμβάνεται στην αίτηση. Η προσωρινή και περιορισμένη αυτή ενεργοποίηση του λογαριασμού επιτρέπει στον αιτούντα την εγγραφή αποκλειστικά και μόνο να διαμορφώσει, με δική του ευθύνη, δαπάνη και κίνδυνο, την προσωπική του σελίδα στο hcma.gr. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης εγγραφής, ο αιτών δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα πρόσβασης στον Ιστότοπο, ούτε πρέπει να προεξοφλεί την οριστική εγγραφή του στο hcma.gr, η οποία ανήκει στην ελεύθερη κρίση του Ελληνικού Ωδείου.

  1.4.4. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αίτησης εγγραφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το hcma.gr εντός ευλόγου χρόνου (ολίγων εργασίμων ημερών), τότε θα αποσταλεί στον αιτούντα την εγγραφή νεότερο e-mail, με το οποίο θα ενημερώνεται για την τελική αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, το νέο μέλος θα αποκτήσει πλέον το πλήρες δικαίωμα πρόσβασης στο hcma.gr, το οποίο προβλέπεται για την κατηγορία μέλους στην οποία ανήκει.

  1.4.5. Διευκρινίζεται, ότι εναπόκειται στην αδέσμευτη κρίση του Ελληνικού Ωδείου να εγκρίνει ή να απορρίπτει μία αίτηση, να κατατάσσει τον αιτούντα την πρόσβαση hcma.gr στις διάφορες κατηγορίες μελών, καθώς και να διαγράφει ανά πάσα στιγμή ένα μέλος, απαγορεύοντας εφεξής στην πρόσβαση στον Ιστότοπο, χωρίς ανάγκη οποιασδήποτε αιτιολογίας και χωρίς ο αιτών να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων, ούτε δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων του hcma.gr για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

 • 1.5. Χρήση Κωδικών

  1.5.1. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του λογαριασμού τους στο hcma.gr (user account) ή/και με χρήση του ονόματος χρήστη που τους έχει δοθεί (username) ή/και του προσωπικού τους κωδικού πρόσβασης. Εφιστάται η προσοχή των μελών κατά τη χρήση του λογαριασμού τους στο hcma.gr σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, καθώς και η τήρηση της διαδικασίας τυπικής εξόδου από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

  1.5.2. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος τυχόν διαπιστώσει μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή/και οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας, οφείλει να ειδοποιεί άμεσα το hcma.gr.

  1.5.3. Το hcma.gr και το Ελληνικό Ωδείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρύθμιση υπ' αριθμ. 1.5 για την «Χρήση των Κωδικών».

  1.5.4. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

Κανόνες Δεοντολογίας
Προσωπικά Δεδομένα
Εφαρμοστέο Δίκαιο & Λοιποί όροι

Log in

via social media to browse our alumni catalogues   

Facebook Login

create an account