Εισαγωγή

Όροι Χρήσης του hcma.gr

Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Ωδείο Ανώνυμος Μουσική και Εκπαιδευτική Εταιρία», ευρέως γνωστή ως «το Ελληνικό Ωδείο» (έτος ίδρυσης 1919) δημιούργησε τον παρόντα Ιστότοπο (εφεξής «το hcma.gr» ή «ο Ιστότοπος») με σκοπό την επικοινωνία, την ανταλλαγή νέων και ειδήσεων, καθώς και την διατήρηση και ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ του Ωδείου και των συνεργαζόμενων με αυτό εκπαιδευτικών φορέων, των διδασκόντων και των σπουδαστών, των αποφοίτων, αλλά και των φίλων του Ελληνικού Ωδείου.

Ο διαδικτυακός αυτός χώρος θα φιλοξενεί τα νέα που επιθυμούν τα μέλη του να γνωστοποιήσουν σχετικά με τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες και την εν γένει καλλιτεχνική τους πορεία, αλλά και την μεταξύ του Ωδείου, των παραρτημάτων του, των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών φορέων και των διδασκόντων επικοινωνία, με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου εκπαίδευσης για τους σπουδαστές του Ελληνικού Ωδείου.

Οι παρόντες όροι χρήσης του hcma.gr (εφεξής «οι Όροι Χρήσης») ευρίσκονται αναρτημένοι σε εμφανές σημείο του Ιστότοπου και είναι προσβάσιμοι σε οποιονδήποτε επισκέπτη του Ιστότοπου πριν από οποιαδήποτε εγγραφή.

Η ανεπιφύλακτη αποδοχή και ο διαρκής σεβασμός των «Όρων Χρήσης» από κάθε μέλος του Ιστότοπου, από κοινού με τις «Οδηγίες Εγγραφής -Μέλη» και «Όρους πρόσβασης -είσοδος (login)» στο hcma.gr, που παρατίθενται στα αντίστοιχα σημεία του Ιστότοπου (Μέλη ή και είσοδος (login) στον Ιστότοπο αντίστοιχα) και είναι ωσαύτως δεσμευτικά για τα μέλη, αποτελούν προϋπόθεσεις για την εξασφάλιση της ακρίβειας και πληρότητας κάθε στοιχείου και δεδομένου που δημοσιεύεται μέσω του hcma.gr και αποτελούν εγγύηση για την αμοιβαία και επωφελή για όλους τους χρήστες του Ιστότοπου αξιοποίηση των δυνατοτήτων του hcma.gr, στις οποίες περιλαμβάνεται η απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση του επιλεγόμενου από κάθε μέλος του Ιστότοπου υλικού, όπως βιογραφικά σημειώματα, ανακοινώσεις για επερχόμενες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, φωτογραφίες από στιγμές της καλλιτεχνικής πορείας εκάστου μέλους κ.ο.κ.

Για τους λόγους αυτούς κάθε χρήστης πριν από την εγγραφή του οφείλει και δεσμεύεται να μελετήσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Το Ελληνικό Ωδείο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους «Όρους Χρήσης» ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, τις «Οδηγίες Εγγραφής -Μέλη» και «Όρους πρόσβασης -είσοδος (login)» στο hcma.gr, να καταργεί, να αντικαθιστά ή να προσθέτει νέους Όρους, οπότε

(α) θα αναρτά το νέο πλήρες κείμενο υπό τον ίδιο τίτλο: «Όροι Χρήσης», «Οδηγίες Εγγραφής -Μέλη» και «Όρους πρόσβασης -είσοδος login)» αντιστοίχως, με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές και

(β) θα ενημερώνει εντός ευλόγου χρόνου μέσω e-mail τα μέλη του Ιστότοπου για τις γενόμενες αλλαγές. Κάθε μέλος, με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, συναποδέχεται και το δικαίωμα του Ελληνικού Ωδείου να επιφέρει μονομερώς τροποποιήσεις και αλλαγές σε όλα τα πιο πάνω δεσμευτικά κείμενα και θεωρεί κατάλληλη και επαρκή την μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που το ίδιο έχει δηλώσει, ενημέρωση εκ μέρους του Ωδείου για τις γενόμενες αλλαγές.

Όπου στους παρόντες Όρους Χρήσης αναφέρεται το hcma.gr ως φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, εξυπακούεται ότι οι αντίστοιχες ρυθμίσεις αναφέρονται και ανάγονται στο Ελληνικό Ωδείο ως φορέα, υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργεί ο Ιστότοπος, χωρίς όμως η ερμηνευτική αυτή αναγωγή να συνεπάγεται δεσμεύσεις του Ελληνικού Ωδείου πέραν της προσφοράς του Ιστότοπου ως χώρου δικτύωσης και ενημέρωσης μεταξύ των μελών του hcma.gr σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Εγγραφή
Κανόνες Δεοντολογίας
Προσωπικά Δεδομένα
Εφαρμοστέο Δίκαιο & Λοιποί όροι

Log in

via social media to browse our alumni catalogues   

Facebook Login

create an account