Κανόνες Δεοντολογίας

Όροι Χρήσης του hcma.gr

Εισαγωγή
Εγγραφή

Κανόνες Δεοντολογίας του Ιστότοπου

 • 2.1. Ευθύνη για το αναρτώμενο και διακινούμενο υλικό

  Λόγω της φύσεως και της ταχύτητας του hcma.gr ως διαδικτυακού μέσου επικοινωνίας και ενημέρωσης, αλλά και λόγω του όγκου του αναρτώμενου και διακινούμενου σε αυτό υλικού, δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου που αναρτάται από τα μέλη του. Για το λόγο αυτό, το hcma.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη νομιμότητα και την ποιότητα του περιεχομένου του Ιστότοπου, ούτε παρέχει οποιαδήποτε σχετική εγγύηση.
  Κάθε μέλος του hcma.gr οφείλει να μεριμνά για την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την πληρότητα και την ποιότητα του πάσης φύσεως υλικού που δημοσιεύει, να σέβεται την διανοητική ιδιοκτησία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και γενικώς τα δικαιώματα της προσωπικότητας κάθε τρίτου και φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για όλες τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, τις φωτογραφίες, τις εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και γενικώς για όλο το υλικό που αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει και καθιστά διαθέσιμο με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του hcma.gr, αλλά και για τη χρήση του πάσης φύσεως υλικού που θα βρίσκει αναρτημένο και γενικώς δημοσιοποιημένο μέσω του hcma.gr, ώστε αυτή να είναι πάντοτε ορθή, σύννομη και σύμφωνη με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

 • 2.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

  2.2.1. Οι ήδη υπάρχουσες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες λειτουργίες τυχόν συμπεριληφθούν στο hcma.gr οποτεδήποτε στο μέλλον, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως αυτοί τυχόν θα τροποποιούνται και θα συμπληρώνονται μελλοντικώς, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

  2.2.2. Τα μέλη του hcma.gr αντιλαμβάνονται, αποδέχονται και συνομολογούν, ότι το σύνολο των δυνατοτήτων, των λειτουργιών, των σελίδων και του εν γένει υλικού του Ιστότοπου παρέχεται «όπως είναι». Ως εκ τούτου, το hcma.gr και το Ελληνικό Ωδείο ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουν σχετικά με την τυχόν περιορισμένη χρονική διάρκεια «φιλοξενίας» υλικού, τη διαγραφή για οποιονδήποτε λόγο και οποιαδήποτε αιτία μέρους ή του συνόλου του αναρτώμενου ή/και οπωσδήποτε διακινούμενου από τα μέλη υλικού, την τυχόν κακή απόδοση ή/και την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των μελών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων και γενικώς για την τυχόν διακοπή, προσωρινή ή μη, του Ιστότοπου ή/και την προσωρινή ή οριστική παύση μίας ή περισσοτέρων λειτουργιών, σελίδων και γενικώς δυνατοτήτων του Ιστότοπου. Εναπόκειται στα μέλη η διαφύλαξη και αποθήκευση του υλικού που αναρτούν, σε δικούς τους προσωπικούς υπολογιστές, με προσωπική τους ευθύνη και δαπάνη.

  2.2.3. Έκαστο μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη και το κόστος πρόσβασης στο hcma.gr μέσω των παρόχων υπηρεσιών Internet που το ίδιο θα επιλέξει. Ωσαύτως, έκαστο μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την ορθή και σύννομη πρόσβαση στο hcma.gr.

  2.2.4. Τα μέλη του hcma.gr αντιλαμβάνονται και αποδέχονται, ότι η ορθή και σύννομη λειτουργία του Ιστότοπου εναπόκειται στην ακριβή τήρηση των Όρων Χρήσης και ειδικότερα του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας εκ μέρους όλων των μελών. Εντεύθεν, έκαστο μέλος κατανοεί και αποδέχεται, ότι, ακριβώς λόγω της φύσεως του παρόντος διαδικτυακού μέσου, της ταχύτητας του αναρτώμενου και διακινούμενου υλικού σε συνδυασμό με τον όγκο του, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο, να εκτεθεί, χωρίς ευθύνη του Ελληνικού Ωδείου και του hcma.gr, σε υλικό που αντίκειται στην καλή πίστη ή/και το νόμο (π.χ. υλικό που αναρτάται χωρίς γνώση του hcma.gr κατά παράβαση των διατάξεων περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κ.ο.κ.).

  2.2.5. Σε καμία περίπτωση δεν είναι, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το hcma.gr για οποιοδήποτε σφάλμα, οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη στο πάσης φύσεως υλικό (πληροφορίες, δεδομένα, αρχεία κ.ο.κ.) που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από στα μέλη του hcma.gr ή διακινείται μέσω αυτού, ούτε για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, η οποία τυχόν θα προκύψει εξαιτίας ή εξ αφορμής ή κατά τη διάρκεια χρήσης του Ιστότοπου ή/και παραμονής οποιουδήποτε τέτοιου υλικού στο hcma.gr, σε κάθε δε περίπτωση, ήδη με την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, έκαστο μέλος, συναποδέχεται ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί καμία αξίωση έναντι του Ελληνικού Ωδείου ή/και του hcma.gr και των συνεργατών του από τις αιτίες αυτές, ιδίως δε καμία αξίωση σε αποζημίωση, και εάν έχει, ήδη παραιτείται από οποιαδήποτε τέτοια αξίωσή του.

  2.2.6. Από την παρούσα ρήτρα εξαιρείται η αξίωση εκάστου μέλους να ζητήσει την διαγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας αφορά αυτό το ίδιο και η οποία τυγχάνει αναληθής.

  2.2.7. Σε περίπτωση που περιέλθει στο hcma.gr ειδοποίηση, παράπονο ή απλή πληροφορία, ότι οποιοδήποτε υλικό (πληροφορία, δεδομένο, αρχείο οποιασδήποτε μορφής κλπ.) προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε οποιοδήποτε μέλος ή και τυχόν τρίτα πρόσωπα, το Ελληνικό Ωδείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του υλικού αυτού, ακόμη δε κατά την αδέσμευτη κρίση του και να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του μέλους (user account), από τον οποίο προέρχεται το υλικό αυτό με οποιονδήποτε τρόπο (ανάρτηση, αποστολή, διακίνηση οποιασδήποτε μορφής κλπ.), χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση του μέλους αυτού και χωρίς ανάγκη οποιασδήποτε αιτιολογίας.

  2.2.8. Πάντως, κάθε μέλος, το οποίο τυχόν προβαίνει σε σχετική ειδοποίηση ή παράπονο, επικαλούμενο αναλήθεια ή ανακρίβεια πληροφορίας ή στοιχείου που το αφορά ή/και παράβαση διατάξεως νόμου που έχει τεθεί για την προστασία αγαθών που το αφορούν, οφείλει να παρέχει στο Ελληνικό Ωδείο άμεσα και απροφασίστως κάθε αποδεικτικό στοιχείο για την θεμελίωση του σχετικού παραπόνου ή/και αιτήματός του.

  2.2.9. Τα μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του hcma.gr για:

  (α) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση υλικού που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και την προσωπικότητα εν γένει οποιουδήποτε τρίτου, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και συνιστά ποινικό αδίκημα ή/και γενικώς παράβαση διατάξεως νόμου που έχει τεθεί για την προστασία απολύτων αγαθών προσώπων ή/και του κοινού.

  (β) Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

  (γ) Μίμηση ή/και δημιουργία σύγχυσης αναφορικά με την ταυτότητα, τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία με άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

  (δ) Αλλοίωση των στοιχείων ταυτότητας, των επωνυμιών, των διακριτικών τίτλων, των σημάτων ή άλλων στοιχείων αναγνώρισης και εξειδίκευσης οποιουδήποτε μέλους του hcma.gr, των προϊόντων και των υπηρεσιών του, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω του Ιστότοπου.

  (ε) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα ή άδεια να διαθέτει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή σύμβασης.

  (στ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής εν γένει ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών), καθώς και των συγγενικών προς αυτά δικαιωμάτων.

  (ζ) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

  (η) Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

  (θ) Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με το hcma.gr, ή παραβίαση των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

  (ι) Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε λειτουργία του hcma.gr.

  (ια) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων μελών, όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων μελών του hcma.gr.

 • 2.3. Άρνηση ανάρτησης, μετακίνηση και διαγραφή περιεχομένου

  2.3.1. Κάθε μέλος του hcma.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr δεν κάνουν προκαταρκτικό, ούτε συνεχή έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) κατά την αδέσμευτη αυτών κρίση άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου αναρτάται ή/και διακινείται με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του hcma.gr, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας (κατά την διαδικασία ανάρτησης ή και μετά από αυτή).

  2.3.2. Επίσης, το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης.

  2.3.3. Έκαστο μέλος κατανοεί και αποδέχεται, ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνο για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε υλικού και γενικώς περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε τέτοιου υλικού και γενικώς περιεχομένου. Κατά τον ίδιο τρόπο, έκαστο μέλος κατανοεί και αποδέχεται, ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που αναρτάται ή/και με οποιονδήποτε τρόπο μεταφέρεται, αποστέλλεται, γνωστοποιείται και γενικώς διακινείται μέσω του hcma.gr, των τυχόν chat rooms, των πάσης φύσεως σελίδων των μελών και όλων των λοιπών λειτουργιών του Ιστότοπου.

  2.3.4. Έκαστο μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (Ιnternet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του hcma.gr δεσμεύονται να ακολουθούν πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη, είτε εντός του χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε προς τρίτα κράτη.

  2.3.5. Επαναλαμβάνεται και διευκρινίζεται, ότι η ευχέρεια του Ελληνικού Ωδείου και του hcma.gr να αρνηθούν την ανάρτηση ή/και να μετακινούν ή/και να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο, θα ασκείται οποτεδήποτε, αζημίως για το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του μέλους, από το οποίο προέρχεται το περιεχόμενο και χωρίς ανάγκη οποιασδήποτε αιτιολογίας. Περαιτέρω, σε οποιαδήποτε περίπτωση άρνησης ανάρτησης ή/και διαγραφής περιεχομένου, είτε εν μέρει είτε συνολικώς, το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να διαγράψουν τον λογαριασμό του μέλους (user account) και να απαγορεύουν εφεξής την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ωσαύτως χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του μέλους αυτού και χωρίς ανάγκη οποιασδήποτε αιτιολογίας κατά τα οριζόμενα κατωτέρω υπό παρ. 2.6.3 των παρόντων Όρων Χρήσης. Διευκρινίζεται προς άρση κάθε αμφιβολίας, ότι οι σχετικές αποφάσεις του Ελληνικού Ωδείου και του hcma.gr ανήκουν στην αδέσμευτη αυτών κρίση, δεν υπόκεινται σε αντιρρήσεις, ούτε υφίσταται δικαίωμα προσβολής τους από οποιοδήποτε μέλος που θίγεται από αυτές.

 • 2.4. Παροχή άδειας για διαφημιστικούς σκοπούς

  2.4.1. Έκαστο μέλος που κάνει χρήση του hcma.gr για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο Ελληνικό Ωδείο ή/και hcma.gr, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό «φιλοξενείται» με οποιονδήποτε τρόπο στο hcma.gr και αποτελεί μέρος αυτού, να χρησιμοποιούν το χώρο που έχει αναρτηθεί το εν λόγω περιεχόμενο για διαφημιστικούς σκοπούς.

  2.4.2. Συναφώς κάθε μέλος που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr στις σχετικές σελίδες/λειτουργίες.

 • 2.5. Ευθύνη σε αποζημίωση του Ελληνικού Ωδείου

  Έκαστο μέλος του hcma.gr κατανοεί και αποδέχεται, ότι ευθύνεται έναντι του Ελληνικού Ωδείου, του Ιστότοπου και των συνεργατών του σε πλήρη αποζημίωσή τους, σε περίπτωση αγωγής, ποινικής ή διοικητικής δίκης ή/και διαδικασίας, βασιζόμενης σε αιτίαση, προερχόμενη από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, μέλος του Ιστότοπου ή μη, περί παράβασης νόμου ή σύμβασης εξαιτίας ή εξ αφορμής του περιεχομένου που το κάθε μέλος διαθέτει για ανάρτηση, δημοσίευση, κοινοποίηση, αποστολή ή άλλη μεταφορά μέσω του hcma.gr. Η αποζημίωση αυτή καλύπτει τόσο τα ποσά που τυχόν θα απαιτηθεί να καταβληθούν από το Ελληνικό Ωδείο, τον Ιστότοπο ή/και τους συνεργάτες του ως αποζημίωση σε κάθε τρίτο θιγόμενο, αλλά και τα ποσά των δικαστικών δαπανών και εν γένει εξόδων για την υπεράσπιση του Ελληνικού Ωδείου και κάθε συνεργάτη αυτού ή/και τα τυχόν ποσά που τυχόν θα καταβληθούν σε εκπλήρωση τυχόν εξωδίκων συμβιβασμών, τέλος δε κάθε ποσό, το οποίο τυχόν καταδικασθούν να καταβάλουν το Ελληνικό Ωδείο και κάθε συνεργάτης του ως πρόστιμο, χρηματική ποινή, διοικητική ποινή κλπ. Σε κάθε περίπτωση το μέλος, από το οποίο προέρχεται το περιεχόμενο που βαρύνεται με την αιτίαση ή/και αποτέλεσε αφορμή για αυτή, οφείλει να παρεμβαίνει υπέρ του Ελληνικού Ωδείου και των συνεργατών του και να αναλαμβάνει κάθε δίκη, αστική ή ποινική, κάθε βαθμού και κάθε διοικητική διαδικασία ως μοναδικό υπεύθυνο του δημοσιευθέντος, διακινηθέντος ή οπωσδήποτε διατεθέντος περιεχομένου (πληροφορίας, στοιχείου, αρχείου οποιασδήποτε μορφής κλπ.).

 • 2.6. Έναρξη και διακοπή λειτουργίας Ιστότοπου

  2.6.1. Το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο του Ιστότοπου, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση προς τα μέλη.

  2.6.2. Ο λογαριασμός μέλους διαγράφεται αυτομάτως μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών αχρησίας. Μετά τη διαγραφή απελευθερώνεται το «όνομα χρήστη» (username) στο hcma.gr, με αποτέλεσμα να μπορεί να δεσμευθεί άμεσα από οποιοδήποτε νέο μέλος.

  2.6.3. Έκαστο μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το Ελληνικό Ωδεία και το hcma.gr διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στον Ιστότοπο ή/και να διακόψουν τη διάθεση του περιεχομένου του στα μέλη, από τα οποία έχει προέλθει υλικό αμφιβόλου ακρίβειας, πληρότητας ή νομιμότητας, απαγορεύοντας εφεξής την πρόσβαση στον Ιστότοπο, τα δε μέλη του hcma.gr ήδη από τώρα συμφωνούν, ότι η άσκηση των ευχερειών αυτών εναπόκειται στην απολύτως ελεύθερη κρίση του Ελληνικού Ωδείου, την οποία δεν δικαιούνται να αμφισβητήσουν για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ούτε να αξιώσουν την τροποποίηση ή ακύρωσή της, ούτε οποιαδήποτε αποζημίωση ή αποκατάσταση άλλης υλικής ή ηθικής βλάβης τους από την αιτία αυτή.

 • 2.7. Διαφήμιση

  Το hcma.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία εκάστου μέλους με άλλα μέλη του Ιστότοπου, καθώς και με τρίτους παροχείς υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζονται στο hcma.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική ή άλλη συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους επικοινωνία.

 • 2.8. Δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εν γένει διανοητικής ιδιοκτησίας, Σήματα

  2.8.1. Εκτός από τα δικαιώματα πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και τα συγγενικά προς αυτά δικαιώματα κ.ο.κ. τρίτων, συνεργατών και φορέων, όλο το περιεχόμενο του hcma.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λειτουργιών και γενικά όλων των αρχείων του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία ή/και καταχωρημένα σήματα του Ελληνικού Ωδείου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, αυτούσιας ή μη ανάληψης, τροποποίησης, διασκευής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρώς για προσωπική και σε καμία περίπτωση για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το hcma.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κ.ο.κ.

  2.8.2. Κατά τα λοιπά, κάθε περιεχόμενο που αναρτούν, δημοσιεύουν, αποστέλλουν, μεταφέρουν ή με οποιονδήποτε τρόπο διακινούν τα μέλη του hcma.gr υπόκειται στις ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, ενώ προϊόντα και υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στον Ιστότοπο και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν αντιστοίχως δική τους πνευματική και γενικώς διανοητική ιδιοκτησία, και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη και συνάμα είναι δικαιούχοι των από αυτά εκπορευόμενων δικαιωμάτων. Έκαστο μέλος κατανοεί και αποδέχεται, ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, για εμπορική ή μη χρήση, το σύνολο ή οποιοδήποτε τμήμα και επιμέρους στοιχείο του περιεχομένου του hcma.gr.

 • 2.9. Περιορισμός Ευθύνης

  2.9.1. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτυακού αυτού μέσου, το Ελληνικό Ωδείο, το hcma.gr και οι συνεργάτες τους δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οποιοδήποτε μέλος του hcma.gr, δεδομένου ότι έκαστο μέλος κάνει χρήση με δική του πρωτοβουλία, δική του δαπάνη και με δικό του κίνδυνο. Για χρήση του Ιστότοπου από ανήλικους, την αποκλειστική ευθύνη έχουν τα πρόσωπα που σύμφωνα με το νόμο ασκούν την επιμέλειά τους.

  2.9.2. Τα περιεχόμενα του hcma.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή εκ μέρους του Ελληνικού Ωδείου ή/και των συνεργατών του. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr αρνούνται κάθε δήλωση, υπόσχεση, δέσμευση και εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, κάθε υπόσχεσης, δέσμευσης και εγγύησης, η οποία τυχόν συνέχεται με τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του Ελληνικού Ωδείου ή με την καλλιτεχνική πορεία εκάστου μέλους (προώθηση καριέρας κλπ.).

  2.9.3. Το Ελληνικό Ωδείο και hcma.gr δεν παρέχουν καμία δήλωση και δεν δύνανται να εγγυηθούν, ότι οι σελίδες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Ιστότοπου θα παρέχονται αδιάλειπτα, χωρίς σφάλματα ή/και ότι τα τυχόν σφάλματα θα διορθώνονται, αποσύρονται ή/και ανασκευάζονται.

  2.9.4. Επίσης το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr δεν εγγυώνται, ότι ο Ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος (site) ή οι διακομιστές (servers), μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεσή των μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr δεν εγγυώνται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, λειτουργιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων, επισκευών ή αντικαταστάσεων σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών, το φέρει πάντοτε ο επισκέπτης του Ιστότοπου (μέλη κλπ.) και σε καμία περίπτωση το Ελληνικό Ωδείο, ή hcma.gr ή οι συνεργάτες τους.

 • 2.10. Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες και συμβουλές

  Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο hcma.gr προσφέρονται ελευθέρως, από τα μέλη προς τα μέλη του hcma.gr και γενικά προς τους αποκτώντες μερικά ή ολικά πρόσβαση στον Ιστότοπο και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Τα μέλη του hcma.gr, χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

 • 2.11. Δεσμοί (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

  Το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων, στα οποία ο Ιστότοπος παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραιη τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το hcma.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων, στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 • 2.12. Υπηρεσίες και σελίδες προσωπικού χαρακτήρα και περιεχομένου

  Έκαστο μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το hcma.gr μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στον Ιστότοπο τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), τα μηνύματα (forums), οι σελίδες μελών ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει οποιοδήποτε μέλος. Επίσης, το hcma.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα επιτρεπόμενα όρια που αφορούν το μέγεθος και τον αριθμό των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) που μπορεί να αποστέλλει κάθε μέλος από τον λογαριασμό του (εφόσον του έχει δοθεί σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση από το hcma.gr), των μηνυμάτων ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά και δημοσιεύει κάθε μέλος στον Ιστότοπο. Το hcma.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, τα όρια αποθηκευτικού χώρου περιεχομένου που παρέχει στα μέλη του. Τα μέλη κατανοούν και αποδέχονται, ότι το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr διατηρούν το δικαίωμα να απενεργοποιούν λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που παραμένουν ανενεργοί από τα μέλη για μακρύ χρονικό διάστημα, λαμβανομένου υπόψη του δικαιώματος αυτόματης διαγραφής του συνόλου του λογαριασμού χρήστη μετά παρέλευση εξαμήνου αχρησίας.

Προσωπικά Δεδομένα
Εφαρμοστέο Δίκαιο & Λοιποί όροι

Log in

via social media to browse our alumni catalogues   

Facebook Login

create an account