Προσωπικά Δεδομένα

Όροι Χρήσης του hcma.gr

Εισαγωγή
Εγγραφή
Κανόνες Δεοντολογίας

Προσωπικά Δεδομένα

 • 3.1. Ο παρών όρος καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των μελών που συλλέγει το Ελληνικό Ωδείο, από τη στιγμή της υποβολής της αίτησής τους για εγγραφή και κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης και χρήσης του hcma.gr. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των μελών του hcma.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του Ελληνικού Ωδείου. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί οποιοδήποτε μέλος του hcma.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, με δική του δαπάνη, με δικό του κίνδυνο και με τη γνώση των παρόντος Όρων Χρήσης.
 • 3.2. Το hcma.gr συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που το υποψήφιο μέλος χορηγεί κατά την συμπλήρωση και υποβολή της αιτήσεως για εγγραφή του στον Ιστότοπο. Το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των μελών του Ιστότοπου για τέσσερεις λόγους:

  (α) Την ταυτοποίηση των μελών (ταυτότητα, ιδιότητα που τα συνδέει με το Ελληνικό Ωδείο).

  (β) Την ενημερωτική υποστήριξη των μελών του Ιστότοπου,

  (γ) Την μεταξύ του Ελληνικού Ωδείου και τωaν παραρτημάτων του επικοινωνία και ενημέρωση ως προς θέματα εκπαιδευτικά και εν γένει λειτουργικά, ιδίως με την ανάρτηση εγκυκλίων, οδηγιών κλπ., σε εκτέλεση των συμβατικών μεταξύ των μερών δεσμεύσεων.

  (δ) Την μεταξύ του Ελληνικού Ωδείου και του διδακτικού προσωπικού ταχύτερη επικοινωνία προς το σκοπό άμεσης ενημέρωσης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τις τυχόν αλλαγές του, την διδακτική ύλη και την ύλη των εξετάσεων, καθώς και για την άμεση ενημέρωση των διδασκόντων μέσω της αναρτήσεως στον Ιστότοπο των εγκυκλίων, των αποφάσεων και κάθε τυχόν οδηγίας του Ελληνικού Ωδείου.

 • 3.3. Το hcma.gr δίνει το δικαίωμα στα μέλη του να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του hcma.gr.
 • 3.4. Το Ελληνικό Ωδείο δεσμεύεται να μην προβεί σε μεταβίβαση με ή χωρίς αντάλλαγμα, ούτε σε δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των μελών του hcma.gr σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα, παρά μόνο εάν:

  (α) υφίσταται ρητή συγκατάθεση των μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων τους ή/και

  (β) αυτό επιβάλλεται για λόγους συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου ή/και προς τις εντολές των αρμοδίων δικαστικών ή άλλων Αρχών.

 • 3.5. Το hcma.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του μέλους του hcma.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Μας βοηθούν να σας αναγνωρίσουμε (εάν είστε εγγεγραμμένος μέλος στην ιστοσελίδα μας), να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κλπ.) κατά την διάρκεια της πλοήγησης και σε μελλοντικές επισκέψεις Οι πληροφορίες που συλλέγονται για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι λειτουργίες του hcma.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να βελτιώσουν την εμπειρία πλοήγησής σας στο hcma.gr. Κάθε μέλος του hcma.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies του hcma.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που το μέλος των συγκεκριμένων σελίδων του hcma.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις σελίδες αυτές.
 • 3.6. Το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr δεν ευθύνονται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μελών του, σε περίπτωση επίσκεψης άλλων διαδικτυακών τόπων, στους οποίους ο Ιστότοπος παραπέμπει (links).
 • 3.7. Το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο, το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν τα μέλη στις προσωπικές τους σελίδες. Άλλα μέλη επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη. Εάν το hcma.gr λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στον όρο 2.6.3. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί τα μέλη να αναρτούν ή/και να δημοσιεύουν με οποιονδήποτε τρόπο στις προσωπικές τους σελίδες.
 • 3.8. H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του μέλους του hcma.gr έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στον Ιστότοπο κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
 • 3.9. Προκειμένου για ανήλικους σπουδαστές του Ωδείου, πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να παρασχεθεί μετά από ειδική προς τούτο συναίνεση των ασκούντων την επιμέλεια. Οι γονείς παραμένουν υπεύθυνοι για τον έλεγχο της πρόσβασης του ανηλίκου στο υλικό του Ιστότοπου και της εν γένει χρήσης εκ μέρους του ανηλίκου του Ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Ωδείο και το hcma.gr δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν αναρτώμενο, δημοσιευόμενο ή με οποιονδήποτε τρόπο διακινούμενο στον Ιστότοπο περιεχόμενο, το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται κατά τα αναφερόμενα αναλυτικώς ανωτέρω στα αντίστοιχα εδάφια των παρόντων Όρων Χρήσης.
 • 3.10. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του hcma.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κεφαλαίου υπ' αριθμ. 3 των Όρων Χρήσης, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει και όπως έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Σε κάθε περίπτωση, εάν κάποιος επισκέπτης ή μέλος του Ιστότοπου δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο.
Εφαρμοστέο Δίκαιο & Λοιποί όροι

Log in

via social media to browse our alumni catalogues   

Facebook Login

create an account